POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 / 46 / CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE) i de la Llei Orgànica 3/2018 , de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), Centre de dia la Magnolia garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin els nostres clients, d’acord amb el que disposa l’ Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades facilitades seran tractades en els termes establerts en el RGPD, en aquest sentit Centre de dia la Magnolia ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers, exposats a continuació. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Responsable de l’tractament
Nom del titular: ASSOCIACIÓ D’AJUDA A LA MEMÒRIA LA MAGNÒLIA
Domicili social: AMIGÓ 19
C.I.F.: G66349499
Telèfon de contacte: 931275813
Correu electronic: evabayonapons@gmail.com
Número de registre: D173796606-LROR
Facultativa: Eva Bayona i Pons

Delegado de protección de datos SRCL CONSENUR SL

CONTACTO DPD: delegadopd@stericycle.com

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?
El responsable de l’tractament és el Centre de dia la Magnolia les dades identificatives es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Centre de dia la Magnolia tractarà la informació que faciliti l’usuari a través del Lloc Web per tal de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada dels mateixos, així com remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l’activitat professional del Centre de dia la Magnolia quan l’usuari ho autoritzi, i per valorar la candidatura d’l’usuari en el cas que es recullin currículums a través del web.

Durant quant de temps es conservaran les seves dades?
Les dades personals es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la supressió dels mateixos i, en tot cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La legitimació del Centre de dia la Magnolia per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de la persona interessada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Amb caràcter general les dades no seran cedides a tercers, llevat que ho estableixi la legislació vigent.
Quins són els drets de l’usuari?
L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el Centre de dia la Magnolia està tractant dades personals que li concerneixen o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies l’usuari podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades personals, i en aquest cas únicament es conservaran bloquejats per a l’exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se a el tractament de les seves dades, en aquest cas el PROPIETARI DE LA WEB deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions . A més dels drets anteriors, l’usuari també tindrà el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària en www.agpd.es. Vostè podrà exercir materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que li identifiqui, mitjançant l’enviament d’un mail o per correu postal dirigint-se al Centre de dia la Magnolia, les dades identificatives es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.
Quines mesures de seguretat implantem per protegir les seves dades?

Centre de dia la Magnolia tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.