Tel. 93 127 58 13 info@centredediabcn.org
Aspectes Legals – Copia

Aspectes legals i la malaltia d’Alzheimer

La pèrdua progressiva de capacitat que pateix la persona amb la malaltia d’Alzheimer pot arribar a plantejar problemes de tipus legal, que és important preveure per a poder-la protegir adequadament quan ja no pugui continuar ocupant-se personalment dels seus assumptes. A mesura que la malaltia evoluciona, va perdent la capacitat de fer determinades activitats, així com la facultat de comprendre les conseqüències dels seus actes i la noció del valor dels diners. No obstant això des del punt de vista legal té plena capacitat civil. Aquesta situació pot representar un problema greu i per aquest motiu és necessari  poder establir un mecanisme de protecció. Aquesta protecció s’aconsegueix mitjançant el nomenament d’un tutor, però prèviament és necessari que un jutge reconegui la persona malalta ha perdut la seva capacitat civil. És el que jurídicament s’anomena declaració d’incapacitació.

Què significa ser una persona legalment incapacitada?

En l’àmbit del dret es distingeixen dues classes de capacitats: la Capacitat civil i la Capacitat d’obrar.

 • La capacitat civil és la capacitat que tenen totes les persones durant tota la seva vida, encara que això no significa que puguin realitzar actes jurídics.
 • La Capacitat d’obrar és la possibilitat d’establir actes jurídics i que tinguin efecte. S’adquireix amb la majoria d’edat (18 anys) i es manté durant tota la vida.

La incapacitat consisteix en el reconeixement que algú està mancat de la capacitat d’obrar, de realitzar actes amb contingut jurídic. Però el reconeixement d’aquesta incapacitat només pot fer-lo un jutge, mitjançant un tràmit processal determinat que acaba amb una sentència. L’objectiu de la declaració d’incapacitació és protegir la persona declarada legalment incapacitada.

Com es tramita la declaració d’incapacitació

Per poder sol.licitar la declaració d’incapacitació d’una persona han de concórrer aquests tres requisits:

 • Que pateixi alguna malaltia o deficiència de tipus físic o psíquic
 • Que la malaltia o deficiència tingui un caràcter persistent
 • I que impedeixi a la persona governar-se per ella mateixa
 • El procediment pot ser iniciat per un familiar directe (cònjuge, descendent o germans), amb la intervenció d’un advocat i d’un procurador (poden ser designats d’ofici)
 • Si no hi ha familiars directes que puguin sol.licitar la declaració d’incapacitació, o els familiars no la demanen, qualsevol persona que conegui la situació del malalt la pot com comunicar al Ministeri Fiscal que en aquest cas, iniciarà el procés, i es nomenarà un advocat per defensar els interessos del malalt. Si la petició la fa la família, el Ministeri Fiscal actuarà com a defensor del malalt.

El procediment consta de les fases següents:

Demanda d’incapacitació consta de les fases següents:

 • Demanda d’incapacitació: és la sol.licitud que es presenta davant el jutge, en la qual s’exposa la situació de la persona i es reclama la declaració d’incapacitació.
 • Contestació de la demanda: la persona malalta, a través de l’advocat o del Ministeri Fiscal, respon a la petició d’incapacitació.
 • Període de proves

-La persona malalta és visitada pel metge forense

– La persona malalta és visitada pel jutge

– El jutge manté una entrevista amb els parents més propers

 • Sentència (queda inscrita al Registre Civil i a l’Oficina del Cens Electoral)

La sentència pot acordar:

– Incapacitació total

– Incapacitació parcial

– Denegació de la incapacitació

En el supòsit que desapareguin les causes ( millora o cessament de la malaltia o deficiència) per les quals la persona ha estat declarada incapacitada, es pot sol.licitar al jutge que la rehabiliti com a persona amb plena capacitat civil.

En què consisteix la tutela?

Un cop dictada la sentència de declaració d’incapacitació, caldrà nomenar un tutor per al malalt.

La tutela és una figura jurídica que té per objecte protegir la persona declarada incapacitada. Amb aquest efecte, el jutge nomena una persona física o jurídica (sense ànim de lucre) que exerceixi les funcions de tutor de la persona declarada incapacitada. Les funcions que ha d’exercir el tutor són:

-Vetllar per la persona tutelada

-Procurar-li aliments

-Procurar-li assistència mèdica

-Formar-la i integrar-la

-Administrar els seus béns

L’actuació del tutor/a té alguns límits, per exemple, ha de sol.licitar al jutge autorització per dur a terme, en nom del malalt, actes de transcendència econòmica, com ara vendre les seves propietats, acceptar herències…

Hi ha diversos tipus de tuteles, donat que hi ha altres figures tutelars complementàries, l’objectiu de les quals és cobrir les diferents situacions que es poden donar, ja que l’evolució de la malaltia i les circumstàncies personals de cada persona malalta són diferents.

 • Curatela: tutela parcial, que afecta només aquells actes concrets per als quals ha estat incapacitada una persona mitjançant una declaració d’incapacitació parcial.
 • Autotutela: qualsevol persona conscient dels seus actes pot nomenar en una escriptura que es fa davant notari,qui vol que sigui el seu tutor en el cas que sigui declarada incapacitada en un futur. També pot excloure determinades persones d’aquestes funcions, nomenar substituts per al cas que el tutor nomenat no pogués dur a terme la tutela, i també pot establir com vol ser atès i com vols que s’administrin els seus béns. La còpia de l’escriptura és enviada pel notari a un registre especial, i en el supòsit que la persona que ha atorgat aquesta escriptura d’autotutela fos declarada incapacitada, el jutge que hagi de nomenar el seu tutor sol.licitarà al Registre Especial de Nomenaments Tutelars si aquesta persona va atorgar escriptura d’autotutela i, en cas afirmatiu, en demanarà una còpia.
 • Defensor Judicial: té com a missió protegir els interessos de la persona declarada incapacitada fins que es nomena tutor definitiu, o quan sorgeixen conflictes entre el tutor/a i la persona tutelada.
 • Administrador Patrimonial: és nomenat pel jutge juntament amb el tutor en aquells casos en què el patrimoni de la persona tutelada ho requereix.

 

Què passa amb l’herència d’una persona malalta d’Alzheimer?

Una persona declarada incapacitada no pot, en principi, atorgar testament, excepte en el cas que dos metges testifiquin davant notari que, en el moment concret d’atorgar-lo, està en condicions mentals prou bones per saber exactament l’abast real de l’acte que du a terme.

Per tant, en cas que hagi testament, els hereus de la persona malalta seran els que aquesta hagi establert. Si no hi ha testament, els hereus seran els hereus legals.

 

 

 

 

 

 

 

 

This Post Has One Comment

 1. Josep

  Mi padre tiene Alzheimer y mi hermano quiere ser su tutor sí o sí que debo hacer ya que no me fío de el

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *